page top

Go to body text

body text

Location of this page

About UEC

Emeritus Professors

As of Apr 1, 2023

Name Conferral Date
OYAMA Tetsuo Apr.5,1989
MIYASAKA Takeyoshi Apr.5,1989
MOCHIZUKI Hitoshi Apr.4,1990
HAYASHI Kazumichi Apr.3,1991
FUJII Shozo Apr.22,1992
SATO Hiroshi Apr.21,1993
MINAGAWA Shichiro Apr.21,1993
YAZAWA Kazuhiko Apr.21,1993
HAYASHIDA Shinji Apr.21,1993
NAKATA Kazuo May.19,1993
NAKAGAWA Naoya May.19,1993
lHAYA Yasumasa Apr.1,1994
SUMITA Minoru May.1,1994
YOSHINO Takeo Apr.1,1995
HASEGAWA Shin Apr.1,1995
SUZUKI Hideo Apr.1,1995
OKAMOTO Tetsuya Apr.1,1995
SASAKI Shigemi Apr.1,1995
lSHIZAKA Kenzo Apr.1,1995
OGIWARA Yotaro Apr.1,1995
GONDAIRA Ken-ichiro Apr.1,1997
KUMAMOTO Yoshiro Apr.1,1997
ISHIZAWA Chiyokichi Apr.1,1997
OHASHI Mamoru Apr.1,1997
AIDA Shuhei Apr.1,1998
lNOUE Masao Apr.1,1998
HOSOKAWA lwao Apr.1,1998
NAKAO Keisuke Apr.1,1998
FUJISAWA Takehisa Apr.19,2000
MARUYAMA Nobuyoshi Apr.19,2000
MIZOBUCHI Kiyoshi Apr.19,2000
NAKAGAWA Keisuke Apr.19,2000
ARIYAMA Masataka May.17,2000
KANASHIKI Tsutomu Apr.18,2001
NISHIO Kanji Apr.18,2001
NAKADAIRA Yasuhiro Apr.18,2001
新しいウィンドウが開きます YAMAFUJI Kazuo Apr.18,2001
WATANABE Jiro Apr.18,2001
新しいウィンドウが開きます NEGISHI Hideaki Apr.17,2002
新しいウィンドウが開きます TAKEUCHI Tomoyoshi Apr.17,2002
新しいウィンドウが開きます YABE Hatsuo Apr.17,2002
IWASAKI Fujiko Apr.16,2003
OKUZAWA Takashi Apr.16,2003
KIMURA Kou Apr.16,2003
新しいウィンドウが開きます KAJITANI Makoto Apr.21,2004
新しいウィンドウが開きます MATSUZAWA Michio Apr.21,2004
新しいウィンドウが開きます HAMADA Hozumi Apr.21,2004
新しいウィンドウが開きます KUREMATSU Akira Apr.21,2004
新しいウィンドウが開きます HASHIMOTO Mitsuru Apr.21,2004
新しいウィンドウが開きます GOTO Toshinari Apr.21,2004
新しいウィンドウが開きます FUKUSHIMA Osamu Apr.21,2004
新しいウィンドウが開きます USHIJIMA Teruo Apr.19,2005
新しいウィンドウが開きます FURUGORI Teiji Apr.19,2005
新しいウィンドウが開きます HAYASHI Nobuo Apr.19,2005
新しいウィンドウが開きます WATANABE Tan Apr.19,2005
新しいウィンドウが開きます KAMBARA Takeshi Apr.19,2005
新しいウィンドウが開きます SHIGENARI Takeshi Apr.19,2005
新しいウィンドウが開きます YAMAZAKI Hisashi Apr.19,2005
新しいウィンドウが開きます KOSUGE Toshio Apr.19,2005
新しいウィンドウが開きます YASUHARA Makoto Apr.19,2005
新しいウィンドウが開きます KOYAMA Naoto Apr.19,2005
OGAWA Michikazu May.18,2005
新しいウィンドウが開きます SAKAMOTO Kazuyoshi Apr.19,2006
新しいウィンドウが開きます TAKEDA Tatsuoki Apr.19,2006
新しいウィンドウが開きます SHAMOTO Masanobu Apr.19,2006
新しいウィンドウが開きます HAIZUKA Shoji Apr.19,2006
新しいウィンドウが開きます YAMADA Nobuyoshi Apr.19,2006
新しいウィンドウが開きます NAKATA Ryohei Apr.19,2006
新しいウィンドウが開きます HAKOZAKI Katsuya Apr.19,2006
新しいウィンドウが開きます SAKATA Shojiro Apr.18,2007
新しいウィンドウが開きます ARAI lkuo Apr.18,2007
新しいウィンドウが開きます YANAGISAWA Hisashi Apr.18,2007
新しいウィンドウが開きます YOKOUCHI Yasuto Apr.18,2007
新しいウィンドウが開きます MAEKAWA Mamoru Apr.18,2007
新しいウィンドウが開きます ITO Shuich Apr.18,2007
新しいウィンドウが開きます HAN(HAN TE SUN)Toyotaro Apr.18,2007
新しいウィンドウが開きます YUBA Toshitsugu Apr.18,2007
新しいウィンドウが開きます MASUDA Takashi Apr.16,2008
新しいウィンドウが開きます OZEKI Kazuhiko Apr.16,2008
新しいウィンドウが開きます SAKAI Taku Apr.16,2008
新しいウィンドウが開きます OGA Jun Apr.16,2008
新しいウィンドウが開きます ATSUGI Kazuhiko Apr.16,2008
新しいウィンドウが開きます KURODA Shigeaki Apr.16,2008
新しいウィンドウが開きます MIKOSHIBA Shigeo Apr.16,2008
新しいウィンドウが開きます KAMI Yoshio Apr.16,2008
新しいウィンドウが開きます MIKI Tetsuya Apr.16,2008
新しいウィンドウが開きます IWASAKI Takashi Apr.16,2008
新しいウィンドウが開きます IDESAWA Masanori Apr.15,2009
新しいウィンドウが開きます KIMURA Tadamasa Apr.15,2009
新しいウィンドウが開きます NOSHITA Kohei Apr.15,2009
新しいウィンドウが開きます YAMADA Shuzo Apr.15,2009
新しいウィンドウが開きます KOBAYASHI Kingo Apr.15,2009
新しいウィンドウが開きます SOWA Masahiro Apr.15,2009
新しいウィンドウが開きます HAYAKAWA Masashi Apr.15,2009
新しいウィンドウが開きます TAKASE Kunikatsu Apr.15,2009
新しいウィンドウが開きます NAITO Toshiki Apr.14,2010
新しいウィンドウが開きます OCHI Yasuo Apr.14,2010
新しいウィンドウが開きます WATANABE Shigeyoshi Apr.14,2010
新しいウィンドウが開きます NATORI Akiko Apr.14,2010
新しいウィンドウが開きます HOMMA Kyoji Apr.14,2010
新しいウィンドウが開きます HOSHI Mamoru Apr.14,2010
新しいウィンドウが開きます FUKUDA Takashi Apr.14,2010
新しいウィンドウが開きます KOBAYASHI Tadayuki Apr.14,2010
新しいウィンドウが開きます YUKAWA Takahiro Apr.14,2010
新しいウィンドウが開きます FUJINO Tadashi Apr.1,2011
新しいウィンドウが開きます MATSUI Masayuki Apr.1,2011
新しいウィンドウが開きます YAMADA Chikashi Apr.1,2011
新しいウィンドウが開きます TAKEDA Mitsuo Apr.1,2012
新しいウィンドウが開きます KASAI Takumi Apr.1,2012
新しいウィンドウが開きます HONDA Nakaji Apr.1,2012
新しいウィンドウが開きます TOYODA Taro Apr.1,2012
新しいウィンドウが開きます UEDA Ken-ichi Apr.1,2012
新しいウィンドウが開きます ABE Koki Apr.1,2012
新しいウィンドウが開きます HAKUTA Kouzo Apr.1,2012
新しいウィンドウが開きます MITSUHASHI Wataru Apr.1,2012
KAKO Takashi Apr.1,2012
新しいウィンドウが開きます SHIMIZU Kazuko Apr.1,2012
新しいウィンドウが開きます NAKAJIMA Nobuo Apr.1,2013
新しいウィンドウが開きます OKAMOTO Toshio Apr.1,2013
新しいウィンドウが開きます MURATA Makoto Apr.1,2013
新しいウィンドウが開きます FUKUDA Yutaka Apr.1,2013
新しいウィンドウが開きます WATANABE Toshinori Apr.1,2013
新しいウィンドウが開きます NIWA Haruki Apr.1,2013
新しいウィンドウが開きます YAMADA Yukio Apr.1,2013
新しいウィンドウが開きます HAYASHI Shigeo Apr.1,2014
新しいウィンドウが開きます IWATA Shigeki Apr.1,2014
新しいウィンドウが開きます KAMAKURA Tomoo Apr.1,2014
新しいウィンドウが開きます ANDO Kiyoshi Apr.1,2014
新しいウィンドウが開きます ISHIKAWA Haruo Apr.1,2014
新しいウィンドウが開きます KIDA Takashi Apr.1,2015
新しいウィンドウが開きます KUBOKI Hisataka Apr.1,2015
新しいウィンドウが開きます ASAI Kichizo Apr.1,2015
新しいウィンドウが開きます ONAI Rikio Apr.1,2015
新しいウィンドウが開きます SUZUKI Kazuyuki Apr.1,2016
新しいウィンドウが開きます KARASAWA Yoshio Apr.1,2016
新しいウィンドウが開きます SHIMOJO Makoto Apr.1,2016
新しいウィンドウが開きます NAKAMURA Tadashi Apr.1,2016
新しいウィンドウが開きます YOSHIDA Toshinobu Apr.1,2016
新しいウィンドウが開きます TADA Yoshikatsu Apr.1,2016
新しいウィンドウが開きます NAKANO Kazushi Apr.1,2017
新しいウィンドウが開きます HONJO Kazuhiko Apr.1,2017
新しいウィンドウが開きます ICHIKAWA Haruhisa Apr.1,2017
TAKAHASHI Haruhisa Apr.1,2017
新しいウィンドウが開きます NISHIMURA Yoshiyasu Apr.1,2018
新しいウィンドウが開きます MAEKAWA Hiroshi Apr.1,2018
TANAKA Katsumi Apr.1,2018
新しいウィンドウが開きます SHINTANI Kazuhito Apr.1,2018
新しいウィンドウが開きます KANEKO Masakatsu Apr.1,2019
新しいウィンドウが開きます OBANA Sadao Apr.1,2019
新しいウィンドウが開きます NAGAOKA Hiroshi Apr.1,2019
新しいウィンドウが開きます NOZAKI Shinji Apr.1,2019
新しいウィンドウが開きます KANEKO Masahide Apr.1,2019
新しいウィンドウが開きます KIRIMOTO Tetsuo Apr.1,2019
新しいウィンドウが開きます YANAGISAWA Masahisa Apr.1,2019
新しいウィンドウが開きます IKEDA Yutaka Apr.1,2019
新しいウィンドウが開きます OHTA Kazuo Apr.1,2020
新しいウィンドウが開きます SHIN Seiichi Apr.1,2020
新しいウィンドウが開きます WATANABE Shinichi Apr.1,2020
SHIMAUCHI Keiji Apr.1,2020
新しいウィンドウが開きます SASAKI Keiko Apr.1,2020
新しいウィンドウが開きます OKU Hiroyuki Apr.1,2020
新しいウィンドウが開きます YAMAGUCHI Kohhei Apr.1,2020
新しいウィンドウが開きます YAMAO Yasushi Apr.1,2020
新しいウィンドウが開きます MUKASA Yukio Apr.1,2021
新しいウィンドウが開きます WATANABE Masayoshi Apr.1,2021
新しいウィンドウが開きます MORITA Hiroyoshi Apr.1,2021
新しいウィンドウが開きます TOMITA Yasuo Apr.1,2021
新しいウィンドウが開きます KAWABATA Tsutomu Apr.1,2021
新しいウィンドウが開きます YURA Kenji Apr.1,2021
新しいウィンドウが開きます SUEHIRO Takashi Apr.1,2021
新しいウィンドウが開きます MIYAZAKI Takeshi Apr.1,2021
新しいウィンドウが開きます KATO Toshihiko Apr.1,2021
新しいウィンドウが開きます YOSHIURA Hiroshi Apr.1,2021
新しいウィンドウが開きます TSUBAKI Michiko Apr.1,2021
新しいウィンドウが開きます IWASAKI Hideya Apr.1,2022
新しいウィンドウが開きます INABA Takayuki Apr.1,2022
新しいウィンドウが開きます ABE Kohji Apr.1,2022
新しいウィンドウが開きます KASHIMORI Yoshiki Apr.1,2022
新しいウィンドウが開きます FAN Jianming Apr.1,2022
新しいウィンドウが開きます TANAKA Kenji Apr.1,2023
新しいウィンドウが開きます ISHIBASHI Koichiro Apr.1,2023
新しいウィンドウが開きます OKADA Yoshiko Apr.1,2023
新しいウィンドウが開きます SANDHU Adarsh Apr.1,2023
About UEC